KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Osnivanje firmi

 

 

 

 

1. Za osnivanje firme prvi korak je registracija u Agenciji za privredne registre.

 

    Za registraciju privrednog subjekta potrebno je:

·         Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih

          obvezenika

·         Osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva

·         Dokaz o identitetu članova društva

·         Odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom

·         Potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe

·         Potvrda banke o uplati novčanog uloga

·         Dokaz o uplati nakade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i obajvu osnivačkog akta

          ( naknada za registraciju privrednog subjekta iznosi 4.500,00 dinara, a naknada za registraciju i objavu

          osnivačkog akta iznosi 1.000,00 dinara )

 

    Za registraciju preduzetničke radnje potrebno je:

·         Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih

          obvezenika

·         Dokaz o identitetu preduzetnika

·         Dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara)

·         Dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za

          registraciju

 

2. Nakon dobijanja rešenja o osnivanju privrednog subjekta - preduzetničke radnje sledeći korak je izrada pečata.

 

3. Nakon izrade pečata, sledi odlazak u banku, radi otvaranja žiro računa. Ako je u pitanju privredni subjekat, prebacuju se novčana sredstva sa privremenog računa na koji je uplaćen novčani ulog, na novootvoreni žiro račun.

 

Dokumenta potrebna za otvarenje žiro računa u banci, pored dokumentacije koja se dobija u banci su:

Za pravna lica:

·         Rešenje iz Agencije za privredne registre

·         Osnivački akt

·         Overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje

·         Kopija lične karte - pasoša svih lica navedenih u dokumentaciji koja se podnosi

Za preduzetnike:

·         Rešenje iz Agencije za privredne registre

·         Overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje

·         Kopija lične karte - pasoša svih lica navedenih u dokumentaciji koja se podnosi

 

 

4.Poslednji korak je odlazak u Poresku upravu

 

Na adresu sedišta firme, nakon nekoliko dana od dobijanja rešenja iz Agencije za privredne registre dobija se zahtev za dostavljanje dokumentacije.