KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Plaćanje PDV-a po sistemu naplate - 1. januar 2013. godine

 

 

 

 

Novim zakonom o PDV data je mogućnost obveznicima da ukoliko ispunjavaju propisane uslove, da se opredele za plaćanje poreske obaveze po naplaćenom potraživanju za izvršeni promet dobara i usluga.

 

Ova mogućnost je data poreskim obveznicima koji ispunjavaju dva uslova:

 1. ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći 50.000.000 dinara
 2. da je obveznik u prethodnih 12 meseci podnosio poreske prijave za PDV u propisanom roku.

 

Ukoliko je obveznik zainteresovan za obračun PDV-a po sistemu naplate, dužan je da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za odobrenje obračuna PDV-a po sistemu naplate. Sistem naplate primenjuje se od prvog dana poreskog perioda koji sledi poreskom periodu u kojem je obveznik primio potvrdu nadležnog organa o odobravanju sistema naplate. Npr. obveznik je zahtev predao u januaru, potvrdu je primio u februaru, a prva primena ovog sistema bila bi 15. maj kada podnosi poresku prijavu za april.

 

Obveznik kome je odobren sistem naplate izdaje PDV račun na dosadašnji način, s tim što u napomeni u računu navodi da za taj promet primenjuje sistem naplate, a poresku obavezu po ovim računim aplaća za poreski period u kojem je naplatio potraživanja, odnosno deo potraživanja za izvršeni promet u delu naplaćenog potraživanja.

 

Međutim, sistem naplate ima određena ograničenja.

 1. Sistem naplate ne primenjuje se kod:
  • prometa objekata, ekonomsko-deljivih celina u okviru tih objekata i vlasičnih udela na tim dobrima
  • prenos celokupne ili dela imovine za koju postoji obaveza obračunavanja PDV-a
  • promet jedinstvenih turističkih usluga i promet polovnih dobara
  • prometa dobara i usluga koji se vrše povezanim licima
 2. Obveznik koji ne naplati potraživanja za promet dobara i usluga u roku od 6 meseci od dana kada je izvršio promet, dužan je da poresku obavezu po osnovu tog prometa plati za poreski period u kojem je istekao rok od šest meseci.

 

Gore spomenuta ograničenja čine obračun PDV obaveze dosta komlikovanom radnjom, s obzirom da, nameće obavezu dvostrukog utvrđivanja i obaveza i prava na prethodni porez, tj. i po naplaćenoj i po fakturisanoj realizaciji i za potraživanja koja se ne naplate u roku od šest meseci.

 

          Prestanak sistema naplate:

 1. Po sopstvenom opredeljenju obveznik – dostavlja se izjava nadležnom poreskom organu o prestanku sistema naplate
 2. Po sili zakona – nastaje prvog dana poreskog perioda koji sledi periodu u kojem su nastale okolnosti zbog kojih se obvezniku PDV-a ne bi odobrio sistem naplate, pri podnošenju zahteva za odobrenje ovog sistema:
  • ako ukupan promet dobara i usluga za prethodnih 12 meseci preže 50.000.000 dinara
  • ako obveznik u prethodnih 12 meseci nije podnosio poreske prijave

 

U slučaju kada prestane sistem naplate, obveznik je dužan da za poslednji poreski period, da za poslednji poreski period, a u kome je primenjivao sistem naplate, plati poresku obavezu za promet dobara i usluga za koji nije naplatio potraživanja i ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu kojem nije platio obavezu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez u skladu sa ovim zakonom.